XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX721 v2.4.1 - Dashboard v2.4.1  * * Kentucky Digital Voice * *   /  Service uptime: 15 days 11:04:31
raywhitehouse@msn.com